ปีที่ 6 เล่มที่ 2 ปี 2560

วารสาร มมร วิชาการล้านนา

ISSN. 2286-8267

Vol.6 No.2 Year.2017

ตัวอย่างบทความ

  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท
  • ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละเมิดเบญจศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  • วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพศึกษาแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  • ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จังหวัดลำพูน
  • การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเตียนอาง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่