กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม    ISSN. 2286-8267

วารสาร มมร วิชาการล้านนา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา